Stödmedlem betala in på konto 604973-8      300:- kr årsavgift
GDPR:

De uppgifter som är registrerade hos föreningen är namn, adress, eventuellt fartygsnamn och fartygsbeteckning, e-post, telefonnummer samt andra uppgifter som kan hänföras till medlemskapet. För medlemmar som har fartyg på Skeppsholmen lagras även personnummer från den påskrivna kajförbindelsen.

De insamlade uppgifterna används i föreningens verksamhet, såsom medlemsregister, debiteringslängder, röstlängd, register över förtroendevalda (revisorer, styrelse, valberedning etc.) vid avisering av avgifter samt utskick via brev eller e-post. Samtliga uppgifter är avsedda att användas inom föreningens verksamhet.